สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ ไปรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 246

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจ ไปรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน


            นางอมรรัตน์ สว่างลาภ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เริ่มเวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพิปูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ภายในงานได้จัดให้มีการออกหน่วยบริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการในพื้นที่และภาคเอกชน อาทิ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ด้วย 

            ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจไปรับบริการได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพิปูน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7544 6014 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ#สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช #คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิมล หนูแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช