สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 62

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 285

สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่สังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตามโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ที่หมู่ที่ 7 บ้านน้อย ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

            นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน ทรัพย์สิน โครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย การย้ายถิ่น และการส่งเงิน ตลอดจนการได้รับสวัสดิการ/ความช่วยเหลือจากรัฐ และใช้บริการของภาครัฐ ซึ่งในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล ที่หมู่ที่ 7 บ้านน้อย ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย

            ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ได้จากโครงการดังกล่าวจะใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่าง ๆ ใช้ในการประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ในการทําบัญชีรายได้ประชาชาติ ใช้ในการศึกษาเรื่องการกระจายรายได้ของครัวเรือนกลุ่มต่าง ๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค โดยเฉพาะในเขตเมือง หรือชนบท และระดับจังหวัด เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือน ตลอดจนประเมินผลการพัฒนาต่าง ๆ ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ ยังใช้ในการศึกษาเรื่องภาวะความยากจนของครัวเรือน ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด และวางแผนในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้น เป็นการกําหนดรายการสินค้าและน้ำหนักในการคํานวณดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นการศึกษาเรื่องภาวะความอดอยากหิวโหย เป็นข้อมูลสําหรับผู้ผลิตหรือสถานประกอบการในการประมาณอุปสงค์ของผู้บริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้ทราบข้อมูลทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ครัวเรือนได้รับจากรัฐ และประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ


#สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน #สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชนกพร โพธิสาร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์