รมช.สาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 518

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ ที่บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

          ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC (EEC Health Fair) และลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมมอบโล่สถานประกอบการต้นแบบ และเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 86 แห่ง และเยี่ยมชมนิทรรศการความสำเร็จการส่งเสริมดูแลสุขภาพลูกจ้างของบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุภาพ 6 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 รวมทั้งมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สวัสดิการและคุ้มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ผู้แทนสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อมตะซิตี้ เวลโกร์ ผู้แทนศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตที่ 2 และเขต 10 สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมลงนามความร่วมมือฯ

          ทั้งนี้ เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ

          ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กล่าวว่า รัฐบาลได้พัฒนาโครงการพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐาน และความเป็นเมืองมากขึ้น การใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป มีความเร่งรีบโดยเฉพาะประชากรวัยทำงาน จากการสำรวจข้อมูลวัยทำงานในสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า ภาวะอ้วนของคนวัยทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของสถานประกอบการ เนื่องจากคนวัยทำงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ

          โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพของคนวัยทำงานในสถานประกอบการ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน เริ่มต้นจากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย

          ชุดที่ 1 หุ่นดีสุขภาพดี

          ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข

          ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล

          ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่

          ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว

          ชุดที่ 6 พิชิต ออฟฟิศ ซินโดรม

          ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ

          ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่

          ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ

          และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีสมดุลชีวิต ให้สถานประกอบการเลือกสำหรับลูกจ้าง ซึ่งการดำเนินงานโครงการดังกล่าว มีสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมแล้วกว่า 86 แห่ง


#รมช.สาธารณสุข #ลงนามความร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วฐิต  กลางนอก

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง