มท.2 ลงพื้นที่ จ.สงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มุ่งผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่องตลอดทั้งปี

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 926

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มุ่งผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมเน้นย้ำการดำเนินโครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่" ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เดินหน้าลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

          วันนี้ (14 ธ.ค. 62) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 8/2562 พร้อมด้วยนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ฯลฯ รวมทั้งนายอำเภอทุกอำเภอ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 , ตำรวจท่องเที่ยว ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ว่า ขอให้จังหวัดกำหนดให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังทุกระดับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลป็นรูปธรม ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

          โดยเน้นย้ำให้มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ "เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่" ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม , ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ประสานความร่วมมือกับประชาชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติหตุในพื้นที่อย่างจริงจัง , พื้นที่ที่ไม่มีการจัดตั้ง ศปถ.อปท. ให้พิจารณานำผู้แทนของท้องถิ่น ร่วมเป็นคณะกรรมการ ศปถ.อำเภอ เพื่อผลักดันการดำเนินงานในท้องถิ่นเกิดผลเป็นรูปธรรม พิจารณานำรูปแบบการดำเนินงานของพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เช่น ท่าซักโมเดล จังหวัดนครศรีรรมราช หรือพื้นที่อื่น ๆ มาปรับใช้ในพื้นที่ให้เหมาะสม , ผลักดันให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ.2561-2564 รวมทั้งนำข้อมูล สถิติ มาประกอบการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่ , ดำเนินมาตรการในการบังคับใช้ฎหมายในพื้นที่อย่างเข้มข้น จริงจังตลอดทั้งปี

          พร้อมทั้งใช้กลไกชุมชน ท้องถิ่น หนุนเสริมการทำงานของภาครัฐ เน้นลดความเสี่ยงในกลุ่มเมาแล้วขับ ผู้ขับรถเร็วกลุ่มเด็ก และเยาวชน รวมถึงส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยให้เพิ่มขึ้น (3 ลด 1 เพิ่ม) , ในกรณีที่มีอุบัติเหตุใหญ่ หรืออุบัติเหตุที่ประชาชนให้ความสนใจให้ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม , ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบถนนทุกเส้นทางให้ความสำคัญกับการออกแบบ และแก้ปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในถนนที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัย , ให้สำนักงานสาธารณสุขอำภอ และจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ (ข้อมูล 3 ฐาน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานข้อมูลต่อ ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.จังหวัด เป็นประจำทุกเดือน , ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในฐานะสำนักงานเลขานุการ ศปถ.จังหวัด

          รวบรวมข้อมูลจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง และรายงานข้อมูลทางระบบ E-Report เป็นประจำทุกเดือน , กำหนดให้มีการประชุม ศปถ.จังหวัด ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท. เป็นประจำทุกเดือน , ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อบูรณาการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เช่น งบประมาณ บุคลากร ฯลฯ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม , ให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยทางถนนที่หลากหลายรูปแบบผ่านทุกช่องทางอย่างเข้มข้นจริงจังต่อนื่อง รวมทั้งขอให้ติดป้ายรณรงค์สร้างจิตสำนึกในบริเวณที่เกิดอุบัติหตุทางถนน หรือบริเวณที่เห็นชัดเจนให้ครอบคลุมทุกตำบล

          ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ส่วนกลาง จะมีการติดตามสถานการณ์ปัญหา ผลการดำเนินงานในระดับพื้น ทั้งรายเดือน และรายไตรมาส ผ่านระบบ หรือช่องทางที่ ศปถ.กำหนด อย่างต่อเนื่อง

          ด้าน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือน โดยบูรณากรความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกอำเภอ เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บและเสียชีวิต การวิเคราะห์จุดเสี่ยง สถิติการใช้รถใช้ถนน การบังคับใช้มาตรการกฎหมาย เป็นต้น แล้วนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

          สำหรับสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจังวัดสงขลา ตั้งแต่ต้นปีถึง ณ ปัจจุบัน พบว่ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด ร้อยละ 74 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35 ตัดหน้กระชั้นชิด ร้อยละ 21 และเมาสุรา ร้อยละ 13 พฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บและเสียชีวิต พบว่าไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 29 รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด ร้อยละ 27 ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 50 รองลงมา คือ ถนน องค์การบริหารส่วนตำบลหมู่บ้าน ร้อยละ 16 ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-49 ปี ร้อยละ 52 และช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28

          สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึง ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยนำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมกำหนดสถานที่ตั้งจุดตรวจร่วม จุดสกัดกั้นชุมชนหมู่บ้าน#มท.2 #จังหวัดสงขลา #ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา