สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายก

14 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 508

        วันนี้ 13 ธันวาคม  2562 เวลา 13.54 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดพราหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ

        โรงเรียนฯ นี้ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 136 คน ครูและบุคลากร 12 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ การเป็นศูนย์บริการทางความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน และขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ สามารถเรียนร่วมกับคนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        ด้านการเรียนการสอน มีการบูรณาการให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาต่อมากขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถของครูและโรงเรียน ให้จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การใช้สื่อ DLIT (ดี-แอล-ไอ-ที) ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืนและการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดกระบวนการเรียนรู้ในการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งผลผลิตที่ได้นำมาใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันและขยายผลสู่ครัวเรือน เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษและการเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การรณรงค์ให้รู้และเข้าใจการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งสอนให้นำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นหุ่นยนต์ จนได้รับรางวัลระดับประเทศ เช่น รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์พื้นฐานระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 การสาธิตการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องการเลี้ยงกบ เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่าและรู้จักสังเกตเรียนรู้การเจริญเติบโตของกบ และกิจกรรมการฝึกอาชีพ มีการสอนแปรรูปอาหาร เช่น กล้วยฉาบ เห็ดนางฟ้าสามรส ขนมดอกจอกและไข่เค็มสมุนไพร นำส่งร้านสหกรณ์โรงเรียนและร้านค้าชุมชน

        ในการนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ จังหวัดนครนายก ซึ่งมีผลการดำเนินกิจกรรมดีเด่นด้านต่างๆ

        อาทิ ด้านสุขภาพอนามัย โรงเรียนวัดสุตธรรมมาราม ที่ได้ส่งเสริมให้เด็กไทยใส่ใจสุขภาพ เรื่องอาหารสุขภาพแก่นักเรียน มีการจัดตั้งชมรมภูมิปัญญา โดยนำทรัพยากรท้องถิ่น เช่น หม่อน มาทำเป็นผลิตภัณฑ์จากหม่อน เช่น ชาหม่อน คุ้กกี้หม่อน สร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อและรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพอีกทั้งสร้างรายได้ระหว่างเรียน

        ด้านคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง ซึ่งเป็นโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2562 ที่ได้มีการจัดหลักสูตรเพิ่มเติมวิชาสหกรณ์แก่นักเรียน ให้ความรู้ใน 4 ด้านหลักคือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการและด้านความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 อาชีพแก่นักเรียน เช่น การทำเต้าหู้นมสด น้ำสมุนไพร เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริมได้

        ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดสันตยาราม ที่ได้นำถุงนมโรงเรียน มารีไซเคิลทำเป็นเบาะรองนั่ง หรือเก้าอี้ทวีคูณ ที่สามารถแยกออกมาเป็นเก้าอี้ 5 ตัว เป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์

        ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่เกษียณอายุราชการ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว