nnt ต้านคอร์รัปชัน เทศบาลตำบลบ้านแหลม "ต้นแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

ปลัดจังหวัดนครพนม ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

13 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 87

            วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยฯ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม และโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม#ปลัดจังหวัดนครพนม #โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.นครพนม