ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ

13 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 752

            (13 ธ.ค. 62) นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด แจ้งผ่านมาทางจังหวัด ว่า จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ประจำปี 2563 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติศาลาเยาวชนและครอบครัววิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 

            โดยคุณสมบัติผู้สมัครจะต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร มีหรือเคยมีบุตร หรือเคยอบรมเลี้ยงดูเด็กหรือเคยทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ หรือการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี มีคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการศาลยุติธรรมได้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เว้นแต่มีพื้นฐานความรู้ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นผู้พิพากษาสมทบ มีความสุขุมรอบคอบ ทัศนคติ อัธยาศัย และความประพฤติ และไม่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐ ข้าราชการการเมือง สมาชิกรัฐสภา หรือทนายความ โดยผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราดได้ทาง  https://trtjc.coj.go.th/ 


#ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด  #ผู้พิพากษาสมทบ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด