นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานป่าชุมชน

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 249

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ลงพื้นที่ศึกษาดูงานป่าชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จังหวัดหนองคาย 

            ที่ป่าชุมชนภูผาดัก ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม , ป่าชุมชนภูพนังม่วง และป่าชุมชนห้วยหินขาว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจวิธีการ แนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชน นำกลไกการทำงานมาประยุกต์ใช้ และพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเองในจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสายยน ภูพิศ หัวหน้าลาดตระเวนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองคาย , นายบุญศรี ชาติมูลตรี ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอนฯ , เจ้าหน้าที่กองร้อย อส.อำเภอโพธิ์ตาก และอาสาพิทักษ์ป่าบ้านห้วยหินขาวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

            สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นเอกภาพ สามารถก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานในรูปแบบเครือข่ายจนเป็นประสบผลสำเร็จ ทางคณะฯ จึงเลือกพื้นที่ป่าชุมชนทั้ง 3 แห่ง ที่ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 2 อำเภอ ของจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีเนื้อที่ในการบริหารจัดการป่าชุมชน 3 แห่ง จำนวน 1 หมื่นกว่าไร่ โดยได้รับอนุมัติในการขอจัดตั้งเป็นป่าชุมชนจากกรมป่าไม้ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพานพร้าว-ป่าแก้งไก่ ซึ่งเป็นผืนป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดหนองคาย 

            นายบุญศรี ชาติมูลตรี ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า เดิมทีป่าชุมชนทั้ง 3 แห่งนี้ มีการบุกรุกจากกลุ่มนายทุนและชาวบ้านลักลอบเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่มันสำปะหลัง สวนยางพารา และแปลงปลูกสัปปะรด กลุ่มอาสาพิทักษ์ป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้เข้ามาฟื้นฟูดูแลรักษา จนได้สภาพป่าที่เป็นรูปธรรม โดยร่วมกันป้องกันไม่มีผู้เข้ามาบุกรุกผืนป่า และนำหลักความเชื่อผ่านจารีตทางพิธีกรรมการบวชป่ามาเป็นกุศโลบาย เพื่อหาทางออกจากจุดเริ่ม สร้างความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนป่า สร้างฝายมีชีวิต (กึ่งบก-กึ่งน้ำ) และฝายขนาดเล็กแบบชั่วคราวอีกหลายฝาย ตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อแหล่งน้ำแหล่งอาหารแก่สัตว์ป่าเติมเต็มความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางธรรมชาติอย่างผสมกลมกลืน อีกทั้งสร้างความศรัทธา ความเชื่อ ที่จะนำผืนป่าผืนนี้กลับมาให้มีชีวิตในการพึ่งพาคู่กับชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนโดยรอบตลอดไปตราบนานเท่านาน เพราะป่าชุมชน คือ แหล่งสร้างชีวิต เป็นแหล่งอาหาร หล่อเลี้ยงชีวิต เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยชุมชน และชุมชน เพื่อชุมชนสืบไป#นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี #เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี #ศึกษาดูงานป่าชุมชน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จารุวรรณ สมคะเณย์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย