จังหวัดยะลาเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 183

        วันนี้ (12 ธ.ค.62) นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร(อุทกภัย) ปี 2562 ของจังหวัดยะลา โดยขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ในการเตรียมรับสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝน โดยได้มอบหมาย จ่าเอกเฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประธานศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดยะลา ในการติดตามและประสานงานหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์เมื่อเกิดภัยอย่างทันท่วงที  

        โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงของยางพาราในจังหวัดยะลา ซึ่งนายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลาพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และได้มีการรายงานในพื้นที่จังหวัดยะลาพบว่ามีสวนยางพาราประสบปัญหาโรคใบร่วงดังกล่าว ซึ่งคาดว่ามีเชื้อสาเหตุ Pestalotiopsis sp. โดยส่งผลให้พื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร อำเภอเบตง ได้รับความเสียหาย จำนวน 1,210 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร อำเภอรามันได้รับความเสียหาย จำนวน 850 ไร่ พื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร อำเภอบันนังสตา ได้รับความเสียหาย จำนวน 100 ไร่  และล่าสุดพบว่ามีการแพร่ระบาดในเขตพื้นที่ ตำบลปะแต อำเภอยะหา ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ให้แก่สวนยางพาราเกษตรกร จำนวน 10 ไร่ ในปัจจุบันพบว่าจังหวัดยะลาได้รับความเสียหายแล้วทั้งสิ้น 2,170 ไร่ 

#จังหวัดยะลา #แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรัน แมหะ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา