เกษตรกรมหาสารคาม รับมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 282

            ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายอภิชาต จงสกุล รองเลขามูลนิธิชัยพัฒนา ประธานพิธีมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่กลุ่มเกษตรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งโครงการดังกล่าวที่จังหวัดมหาสารคาม มี 5 ระยะ ประกอบด้วย ระยะหน่วยงานที่ร่วมดำเนินโครงการ มีสำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันในการขับเคลื่อนที่บรรลุวัตถุประสงค์พระราชดำริโดยต้องการให้ชุมชนได้รับโอกาสเพิ่มพูน เรียนรู้ทักษะด้านเกษตรกรเพื่อนำไปวางแผนการผลิตพืช อาหาร ไว้บริโภค ที่เหลือไว้จำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อย่างมั่นคงและยั่งยืนในชุมชน 

            ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนานำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้มาทดลองใช้งานกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 1 บ้านหนองผือ หมู่ 3 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยให้สมาชิกกลุ่มหมุนเวียนการใช้เครื่องสูบน้ำแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ทำการติดตั้ง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และได้พระราชทานเครื่องสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ให้กับกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 4 บ้านห้วยทราย หมู่ 3 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ และระยะที่ 5 บ้านดงน้อยหมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและติดตั้ง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ซึ่งส่งผลให้สมาชิกกลุ่ม 2 มีน้ำเฉพาะปลูกพืชผัก และการทำนาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้เป็นอย่างดี#เกษตรกรมหาสารคาม #เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พระราชทาน #เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรเดช หนึ่งชนะ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.มหาสารคาม