อบจ.หนองคาย เร่งพัฒนาพื้นที่ชุมชนดอนเขียว หวังเป็นต้นแบบพื้นที่การเกษตรไร้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดหนองคาย

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 1439

        อบจ.หนองคาย เร่งพัฒนาพื้นที่ชุมชนดอนเขียว อ.ท่าบ่อ สร้างถนน วางระบบชลประทาน มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน พร้อมเป็นต้นแบบพื้นที่การเกษตรไร้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดหนองคาย

        ที่ชุมชนดอนเขียว (ดอนเขียวน้อย ดอนเขียวใหญ่) อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ตระกูลฟาร์มธวัช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ,นายวีรัตน์ จันทวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอท่าบ่อ),นายศิระ ศรีชมพู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (เขตอำเภอท่าบ่อ) พร้อมกลุ่มรักท่าบ่อ-น้ำโมง ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนดอนเขียว เพื่อรับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ 3 ตำบล (ต.ท่าบ่อ,ต.กองนาง และ ต.น้ำโมง) ที่ทำการเกษตรในพื้นที่ 1,900 ไร่ บริเวณดอนเขียวน้อย

        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า บริเวณแห่งนี้ชาวบ้านเรียกดอนเขียวน้อย ดอนเขียวใหญ่ มีพื้นที่ประมาณ 1,900 ไร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (อบจ.หนองคาย) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ.2505 เพื่อให้เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรได้เช่าทำการเกษตรกรรม นอกจากจะให้เกษตรกรเช่าเป็นรายปีแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้มีการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบที่หนึ่ง คือ การทำถนนเชื่อมเข้ามาในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ในการขนย้ายสินค้าเกษตรทั้งพริก ทั้งใบยาสูบ ส่วนที่สองก็คือ การวางระบบเพื่ออนาคตในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะมีการทำท่อส่งน้ำ ไปเพื่อดึงน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าพื้นที่ทั้งหมด แต่จะหาส่วนกลางเพื่อทำท่อขนาดใหญ่ จากนั้นประชาชนก็จะต่อท่อส่งน้ำไปสู่ไร่นาของตนเองตามทฤษฎีการวางระบบท่อ โดยจะดำเนินการจุดนี้เป็นจุดแรกและเป็นต้นแบบพื้นที่การเกษตรไร้ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดหนองคาย ในโอกาสต่อไปจะมีการวางระบบ ใช้งบประมาณของ อบจ.หนองคาย ส่วนการบริหารจัดการนั้น พี่น้องเกษตรกรเองจะต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ แล้วมีการบริหารจัดการในระบบกลุ่มสหกรณ์เพื่อการบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปลายปีงบประมาณ 2563

        นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ดอนเขียวน้อย ดอนเขียวใหญ่ ทาง อบจ.หนองคาย ได้ดำเนินการแล้ว คือการซ่อมแซมถนนเพื่อใช้ในการเกษตรให้เกษตรกรได้ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก และในอนาคตก็จะได้ทำถนน คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) เพื่อให้เกิดความสะดวกกับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น และการทำชลประทานระบบท่อครอบคลุมพื้นที่ 1,900 ไร่ รวมทั้งการนำไฟฟ้าลงมาเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เกษตรกรในพื้นที่ดอนเขียวน้อย ดอนเขียวใหญ่ ถือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่สำคัญของจังหวัดหนองคาย เพราะในพื้นที่ 1,900 ไร่ มีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี ทั้งใบยาสูบ พริก ข้าวโพด มะเขือ มะเขือเทศ ฯลฯ ซึ่ง อบจ.หนองคาย จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในทุกด้านอย่างเต็มที่

        ด้าน นายหัน บทมาตย์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตัวแทนเกษตรกร กล่าวด้วยความดีใจว่า ตนในฐานะตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ขอขอบคุณ นายก อบจ.หนองคาย ที่นำงบประมาณลงมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ทั้งการสร้างถนน การวางระบบชลประทาน โดยเฉพาะการสร้างถนนที่ทำให้เกษตรกรได้ขนถ่ายผลผลิตอย่างสะดวก ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ลำบากมาก แต่เมื่อทาง อบจ.หนองคาย ลงมาช่วยเหลือในหลายด้าน ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ดีใจ การลำเลียงผลผลิตออกไปขายก็ทำได้ง่าย และหากมีการวางระบบทุกอย่างเรียบร้อย จะทำให้เกษตรกรจะได้ประโยชน์อย่างมาก


#ชุมชนดอนเขียว # ต้นแบบพื้นที่การเกษตรไร้ปัญหาภัยแล้ง#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาลิสา ชมภูราษฎร์

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.หนองคาย