อบจ.ลำปาง เตรียมจัดนิทรรศการฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 150

อบจ.ลำปาง เตรียมจัดนิทรรศการฯ ร่วมสร้างจิตสำนึกการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3Rs ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง


        องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร “เพื่อสร้างจิตสำนึกตามหลัก 3Rs หรือ 3ช.” คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ภายในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง โดยมีรูปแบบนิทรรศการเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง การขนส่งและการกำจัดขยะอันตราย จังหวัดลำปาง การจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนกิจกรรม อปท. 3Rs หรือ 3ช. ต้นแบบด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ชุมชนปลอดขยะ และการแปรรูปขยะรีไซเคิลจากชุมชน/หมู่บ้าน

        นิทรรศการดังกล่าว จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้สามารถคัดแยกขยะและกำจัดขยะได้อย่างถูกวิธี สร้างรายได้จากขยะรีไซเคิล มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดรับกับนโยบายของจังหวัดลำปาง “เมืองลำปางน่าอยู่ นครแห่งความสุข” พร้อมขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่มุ่งเน้นในการสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

        อบจ.ลำปาง มีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และมีอำนาจหน้าที่ในการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ณ พื้นที่ป่าแม่ตุ๋ยฝั่งซ้าย (ป่าแม่เมาะแปลง 2) หมู่ที่ 5 บ้านศรีดอนชัย ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ.เมืองลำปาง อ.แม่เมาะ อ.แม่ทะ อ.ห้างฉัตร อ.เกาะคา และ อ.เสริมงาม ร่วมลงนาม MOU ในการจัดส่งขยะเข้าศูนย์จัดการขยะฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 48 แห่ง เป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล


#อบจ.ลำปาง #บริหารจัดการขยะ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง