จังหวัดแพร่ จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2562

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 580

จังหวัดแพร่ จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องและถวายสดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9


        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดิน

        นายเสถียร ธรรมยืน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่ กล่าวว่า สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ พระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และในโอกาสเดียวกัน ผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาชาติ หรือ (FAO) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 มีมติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงาน ขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นตันมา และในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลอง วันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

        ในการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 ของจังหวัดแพร่ในครั้งนี้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับหมอดินอาสา จำนวน 10 ราย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง การสาธิตของโครงการตามพระราชดำริในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิตและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อบำรุงดินและน้ำ


#จังหวัดแพร่  #วันดินโลก #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่