ไทย เตรียมศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำนำร่องลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการสีเขียวเข้ามาใช้ในงานก่อสร้างด้านน้ำ

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 51

ประเทศไทย เตรียมศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำนำร่องลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการสีเขียวเข้ามาใช้ในงานก่อสร้างด้านน้ำ เพิ่มศักยภาพการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

                นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) กล่าวว่า จากการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 ( COP25) ที่มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย พร้อมด้วย ประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 197 ประเทศทั่วโลก และกลุ่มองค์กรเพื่อการป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน โดยหลายประเทศได้พยายามแสดงจุดยืนและท่าทีของประเทศตนเองในการป้องกันและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะในมิติด้านน้ำ ซึ่งประเทศไทยโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.)จะเป็นเจ้าภาพหลักบูรณาการงานปรับตัวด้านน้ำ ด้วยการหารือร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เพื่อร่วมกันจัดทำกรอบนโยบายและแผนปฏิบัติการ โดยจะศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการระดับลุ่มน้ำนำร่องในพื้นที่ 2 ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำสะแกกรัง เพื่อผนวกมาตรการสีเขียวเข้าไปในแผนศึกษาและก่อสร้าง รวมทั้ง จะร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านน้ำกว่า 40 หน่วยงาน จัดทำโครงการอบรมนักบริหารน้ำรุ่นใหม่ (Boot Camp) เน้นยกระดับองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างข้าราชการรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญผลกระทบของโลกร้อนที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างจิตสำนึกการพัฒนาแบบล่างขึ้นบน (bottom up) ที่ตอบสนองตามความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ เกิดการขับเคลื่อนแนวทางเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งของระบบการบริหารจัดการด้านการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม

                เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) กล่าวย้ำว่า สทนช. และ สผ. ได้หารือแนวทางเบื้องต้นขับเคลื่อนการทำงานด้านการตั้งรับปรับตัวของภาคส่วนน้ำแล้ว โดยเห็นร่วมกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) สนับสนุนการนำมาตรการสีเขียวเข้ามาใช้ในงานก่อสร้างด้านน้ำให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ระบุในแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พร้อมทั้ง จะจับมือกับ GIZ จัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศ (EbA) ซึ่งเป็นมาตรการสีเขียวต่อสู้กับสภาวะโลกร้อนในอนาคต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยาพรรณ ยังเทียน / สวท.

ผู้เรียบเรียง : กัลยา คงยั่งยืน / สวท. กัลยา คงยั่งยืน / สวท.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย