จังหวัดสิงห์บุรี เปิดงานสุดยอคนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 764

จังหวัดสิงห์บุรี เปิดงาน"สุดยอคนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษา 

            วันที่ (12 ธันวาคม 2562) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงาน"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี โดยมี นายชวลิต พึ่งโภคา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ทั้งภาครัฐ เอกชน คณะครู นักเรียน นักศึกษา กว่า 1,000 คน 

            สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดให้มีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็นแก้ปัญหาเป็น เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการคิด ปฏิบัติจริงอันจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัย และสามารถจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ ตามนโยบาย Thailand 4.0 สู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งยังเกิดทัศนะคติเชิงบวก ต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ทำให้ผู้เรียนสายอาชีวศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี มีสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 7 สถานศึกษา มีคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน และมีประเภทการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 9 ประเภทผลงาน และโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา จำนวน 13 ผลงาน มีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 

            นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีในครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงสุดทางด้านวิชาชีพต่อผู้เรียนซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามแนวทางการบูรณาการความรู้ STEM Education ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง สนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมฐานความรู้ด้านการวิจัยและเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม ผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักเรียน นักศึกษา ที่นำมาประกวดในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของนักเรียน  นักศึกษา อาชีวศึกษา ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นพลังที่มีคุณค่าต่อบ้านเมืองและสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป


#สุดยอคนวัตกรรมอาชีวศึกษา #โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษา  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนกร ศรีชมภู

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี