สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต้อนรับปีใหม่ 2563 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 287

สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต้อนรับปีใหม่ 2563 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

          นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า ด้วยคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่มีสถานธนานุบาล ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

          สําหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดระยะเวลา 2 เดือน เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ซึ่งสถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าว เพื่อต้อนรับปีใหม่ 2563 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วย โดยจะเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยรับจำนำดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

          นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ให้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ย ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน

          ทั้งนิ้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ประสงค์จะใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าจากอัตราดอกเบี้ย ที่สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรณีพิเศษก่อนการปฏิบัติ

#สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง #ปรับลดอัตราดอกเบี้ยต้อนรับปีใหม่ 2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง