เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เร่งส่งหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ กว่า 12,000 ราย ก่อนเริ่มจัดเก็บรายได้เข้ารัฐในปีหน้า

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 215

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เร่งส่งหนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ กว่า 12,000 ราย ก่อนเริ่มจัดเก็บรายได้เข้ารัฐในปีหน้า

          นายสัจจา วิไลวรรณ หัวหน้างานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดส่งหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด จำนวนกว่า 12,000 ราย รับทราบเกี่ยวกับการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งจะเริ่มจัดเก็บรายได้เข้ารัฐในปี 2563 ทดแทนการเก็บภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่เดิม

          โดยหากผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประสงค์ขอแจ้งเปลี่ยนประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถนำเอกสารหลักฐานมาดำเนินการได้ที่ สำนักงานเทศบาลฯ ภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือ โดยฐานภาษีที่จะถูกจัดเก็บจะคิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างโดยการคำนวณจากมูลค่าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ที่ดินเกษตรกรรม ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ที่ดินเพื่อการพาณิชย์ ธุรกิจ และที่ดินรกร้างว่างเปล่า

          ในส่วนของที่ดินรกร้างว่างเปล่า จะมีการจัดเก็บภาษีสูงที่สุดในอัตราร้อยละ 0.3 ของราคาประเมิน หรือล้านละ 3,000 บาทต่อปีของราคาประเมิน และจะเพิ่มอัตราจัดเก็บร้อยละ 0.3 ทุก 3 ปี หากยังไม่มีการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อให้มีการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด


#เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ #หนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ #จัดเก็บรายได้เข้ารัฐ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนวัต วงศ์วิริยะวณิช

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ประจวบคีรีขันธ์