จังหวัดปัตตานี ฝึกอบรม "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ในพื้นที่อำเภอหนองจิก

12 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 535

          วานนี้ 11 ธันวาคม 2562 นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก เปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ในพื้นที่อำเภอหนองจิก ณ หอประชุมอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวิชิต อ่อนทองอิน ปลัดอำเอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวรายงาน

          ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เร่งดำเนินการจัดตั้ง "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ทั่วประเทศ เพื่อประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบลอย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ละ 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นอาสาสมัครในการกู้ชีพ กู้ภัยในระดับพื้นที่นั้น

          อำเภอหนองจิกได้ดำเนินการรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ 13 อปท. 12 ตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 660 คน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาสาสมัคร จึงได้จัดการฝึกอบรม "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ในพื้นที่อำเภอหนองจิก ขึ้น โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการตำบล และจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 500 คน

          ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ เพิ่มพูนสมรรถนะ ให้แก่ "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ในพื้นที่อำเภอหนองจิก เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานร่วมกันของ "ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ" ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. จากกรมทหารราบที่ 15 วิทยากรจากโรงพยาบาลหนองจิก และวิทยากร จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม
#จังหวัดปัตตานี #ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ #อำเภอหนองจิก #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธรรมนูญ คีรีนารถ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี