กระทรวงพาณิชย์ เสนอมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขณะที่กระทรวงคมนาคม เสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่

11 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 340

กระทรวงพาณิชย์ เสนอมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขณะที่กระทรวงคมนาคม เสนอยกเว้นค่าธรรมเนียมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และ 9 ช่วงเทศกาลปีใหม่


การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ 11 ธันวาคม 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยวาระที่น่าสนใจ 

กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กำหนด ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่ เวลา 00.01 นาฬิกา ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2563

กระทรวงพาณิชย์ เสนอ โครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ความชื้นไม่เกิน 14.5% ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ที่ปลูกตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างได้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ และจะเสนอ มาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 2562/2563 ตามเงื่อนไขที่กำหนด วงเงินรวม 26,000 ล้านบาท การให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2562/2563 จำนวน 1 ล้านตัน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท และสินเชื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย เสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิ่มกรอบอัตรากำลังสมาชิก

กองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2,247 อัตรา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ขออนุมัติเปิดตลาดนำเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2562 เพิ่มเติม


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรหมธิดา ทิพยานนท์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย