ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดพัทลุง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 418

          วันนี้ (10 ธันวาคม 2562) พลตำรวจโท พิจาร จิตติรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อสำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดพัทลุง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉิน หรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม โดยได้ลงพื้นที่สำรว จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย

          1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน

          2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองนายจัด หมู่ที่ 9 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว

          3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนหมี-เขาวงศ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน

          4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนนอก-สิมขา หมู่ที่ 7 บ้านป่าแก่ออก ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา

          5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยใจเย็น-ท่าดินแดง หมู่ที่ 5 , 12 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง

           6.โครงการบริหารจัดการคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ร่มเมือง-ลำปำ)

          7.โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถนนสายหนองพ้อ-หนองคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน

          8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว หมู่ที่ 7 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขุน

          9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเหรียง-เขาบ้านแหร้-ควนลม หมู่ที่ 3 , 7 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต

          และ 10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง-สวนป่าตลิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม

           โดยโครงการต่าง ๆ เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมา และการขนถ่ายสินค้าทางด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วย
#ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี #สำรวจความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดพัทลุง #สนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ เหล็มปาน

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง