กอ.รมน.ยโสธร ประชุมกำลังพล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 และแนวทางปฏิบัติงานปี 2563

10 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 291

กอ.รมน.ยโสธร ประชุมกำลังพล เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2562 และแนวทางปฏิบัติงานปี 2563


            วานนี้ (9 ธ.ค. 62) เวลา 13.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสายงานกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 โดยมี พันเอก วีระยุทธ รักศิลป์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร  นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานระดับจังหวัด และระดับอำเภอเข้าร่วมการประชุม ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

            โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของกองอำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 ในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก การขยายผลหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเสริมสร้างมวลชนจิตอาสา การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองในสังคม การเสริมสร้างชุมชนคุณธรรม ชุมชนเข้มแข็ง การแก้ไขปัญหายาเสพติด แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม การจัดตั้งและทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

            สำหรับแผนการปฏิบัติงานในปี 2563 ตานโยบายของนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้แก่ โครงการตามศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชดำริ หลักการทรงงาน จิตอาสาพระราชทาน  ด้านการป้องกันปราบปรามภัยคุกคามต่างๆ การปลูกจิตสำนึกรักมั่นในเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีความเป็นไทย การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การรักษาความสงบและความปลอดภัยและการส่งเสริมสังคมดิจิทัล

            พร้อมนี้ พันเอก วีระยุทธ รักศิลป์ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ตามกรอบอัตรากำลัง ที่จะมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและตามยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำข้อมูล Big Data และการดำเนินโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

            ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากำลังจะได้มอบหมายภารกิจให้ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ และในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักต้องให้ความสำคัญ อีกทั้งการทำจิตอาสาถือเป็นงานในหน้าที่ของข้าราชการด้วย การดำเนินการด้านเสริมสร้างวินัยคนในชาติ การเสริมสร้างค่านิยมที่ดี การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้ได้กำชับไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกด้วย


            กษม  มิรัตนไพร  ข่าว/ภาพ

            จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์  อรอินทร์  บก.ข่าว#กอ.รมน.ยโสธร #สรุปผลการดำเนินงาน #แนวทางปฏิบัติงาน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร