ข้าราชการรัฐสภา-พรรคการเมือง วางพานพุ่ม ถวายบังคมพระรูปต้นแบบ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 รำลึกวันรัฐธรรมนูญ

10 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 434

ข้าราชการรัฐสภา-พรรคการเมือง วางพานพุ่ม ถวายบังคมพระรูปต้นแบบ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 รำลึกวันรัฐธรรมนูญ 


นายชวน หลักภัย ประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา นำพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคม ในนามสภาผู้แทนราษฎรและในนามวุฒิสภา ตลอดจนข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการสถาบันพระปุกเกล้าและผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆ ทยอยเดินทางมาวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย 

วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 20 จัดร่างโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในระหว่าง พ.ศ. 2557–2560 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป์ / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย