จ.จันทบุรี รณรงค์ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 275

        จังหวัดจันทบุรีเดินหน้ารณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นการทุจริต มุ่งสร้างจิตสำนึก เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

        วันนี้ (9 ธ.ค.62 ) ที่หอประชุมโรงเรียนลาซาลจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้าราชการ ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นปลุกจิตสำนึกข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เด็กนักเรียน ที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้เห็นถึงผลเสียของการทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะบั่นทอนความเชื่อมั่น และทำลายชื่อเสียงของประเทศชาติ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาเป็นวาระแห่งชาติ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และค่านิยมให้กับเด็กและเยาวชนในการ นำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจ ที่จะไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ช่วยกันพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนให้โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ ภายในงานมีการจัดนิทรรศนาการให้ความรู้ และมอบรางวัลการประกวดเรียงความรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นการทุจริต จำนวน 3 รางวัล 

        ทั้งนี้ วันต่อต้านการทุจริตสากล หรือวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2546 (United Nations Convention against Corruption-UNCAC, 2003) อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก UN 191 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้ UN จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล #จ.จันทบุรี รณรงค์ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรัล บรรยงคเสนา

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี