จังหวัดชลบุรี เปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้แนวคิด Zero Tolerance

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 198

        ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดชลบุรี

        ที่อาคารศูนย์ประชุม โรงแรมบางแสนเฮอร์ริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงาน และทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน

        โดยตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC)

และประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ จำนวน 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศให้วันที่ (Intemational Anti-Corruption Day)

        ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ นำโดยรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ศาสนา รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เยาวชน ภาคประชาสังคม ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านกลไกต่างๆ โดยในส่วนของจังหวัดชลบุรีในปีนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือของจังหวัดชลบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

        ทั้งนี้ การจัดงานในวันนี้มีเป้าหมายการดำเนินงานในภาพรวม เพื่อสร้างพลังทางสังคมในการต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และยกระดับค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ภายใต้ วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติด้านทุจริต" ( ZeroTollerance of clean Thailand)

สำหรับหัวข้อหลักในการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปขันสากลในปีนี้ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยคำนึงเสมอว่า การทุจริตโกงชาติ จะทำให้ประเทศเสียหาย ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องมองว่าการทุจริต ทุกรูปแบบ เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ จนไม่ทนต่อการทุจริตผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 400 คน เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

#จังหวัดชลบุรี #เปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

                                                     

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บัณฑิต มันปาฏิ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี