จังหวัดระนอง ร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2562 เพื่อประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 259

        วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดระนอง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนองได้จัดขึ้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบการทุจริตคอร์รัปชันของทุกภาคส่วน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และอาสาสมัครภาคประชาสังคม เข้าจำนวนกว่า 1,000 คน

        สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดระนอง ประกอบด้วย การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยเคลื่อนขบวนรณรงค์จากลานอนุสาวรีย์คอซู้เจียงไปยังโรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง จากนั้นผู้ว่าราชการนำผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ร่วมรับชมวิดีทัศน์ผลงานการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดระนอง รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จากส่วนกลาง และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของจังหวัดระนอง พร้อมให้ความร่วมมือในการป้องกันการทุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน

        ทั้งนี้ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลถือกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 อย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2546 จากนั้นประเทศภาคีสมาชิก จำนวน 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญา ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ณ เมืองเมอริด้า ประเทศเม็กซิโก ด้วยเหตุนี้สหประชาชาติจังกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
#ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง #กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ภคภาณิศา พชราพงศ์

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวศ.ระนอง