จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 170

        วันนี้ (9 ธ.ค.63) ที่หอประชุมบุญเล็ก โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม นิทรรศการชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านคลองอาราง ครอบครัวพอเพียง การบรรยายในหัวข้อ “โตไปไม่โกง”และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของภาคีทุกภาคส่วน มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตและร่วมกันปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
#จังหวัดสระแก้ว #จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ##

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประจัก  สารการ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว