ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในทุกรูปแบบ

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 131

        นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนพัทลุง ซึ่งสำนักงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของทุกภาคส่วน 

        นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดพัทลุงยังมีปัญหาการทุกจริต ทั้งในส่วนราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และการฮั้วประมูลของภาคเอกชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ทั้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อความมั่นคง จากปัญหา และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการผนึกกำลัง เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์ สุจริต กระตุ้นให้ทุกคนในสังคม ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุกจริต และนำมาสู่การประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายสมาชิกสังคมโปร่งใส ให้เกิดขึ้นในจังหวัดพัทลุง และประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
#ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง #ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นในทุกรูปแบบ #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมพงศ์ หนูขวัญ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สวท.พัทลุง