จังหวัดนราธิวาส จัดงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero tolerance”คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

09 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 177

        วันนี้ (9 ธ.ค. 62) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนราธิวาส โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

         นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี ประเทศไทยและนานาประเทศต่างๆ ตื่นตัวและมุ่งมั่นแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มแข็ง เพื่อประกาศจุดยืนของทุกภาคส่วน ซึ่งปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยลำพัง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วน ผนึกกำลัง เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และนำมาสู่การปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายสมาชิกสังคมโปร่งใสให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

         สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้แนวคิด “Zero tolerance” "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมีรูปแบบในการจัดงาน คือ กิจกรรมก่อนวันงาน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประกวดออกแบบมาสคอตต้านโกง เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนราธิวาส และการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยมีการจัดนิทรรศการของสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ชมวีดีทัศน์/ละครต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส การมอบรางวัลประกวดออกแบบมาสคอตต้านโกง การมอบรางวัล ITA ในระดับดี (A) และมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับดี(A) ของจังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 หน่วยงาน การถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยนายกรัฐมนตรีและประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นร่วมกันของผู้ร่วมงาน นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อแสดงพลังของจังหวัดนราธิวาสในการต่อต้านการทุจริต
#จังหวัดนราธิวาส #จัดงานงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทัดดาว ยิ้นลุ้ง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส