รองนายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชน สั่งบูรณาการทำงานเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาน้ำเป็นระบบ ทั้งการป้องกันน้ำท่วม-น้ำแล้ง

06 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 356

รองนายกรัฐมนตรี ห่วงใยประชาชน สั่งบูรณาการทำงานเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาน้ำเป็นระบบ ทั้งการป้องกันน้ำท่วม-น้ำแล้ง


พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ที่มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การผันน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี และความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะทำงานติดตามการขอใช้พื้นที่ป่า สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและแนวทางการขับเคลื่อน 

โดยที่ประชุมเห็นชอบเรื่องที่มีความสำคัญ ได้แก่ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 57 โครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน 4,398 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้สามารถรองรับพื้นที่รับประโยชน์ได้ 7.34 ล้านไร่ เห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(พ.ศ. 2563-2580 ) รวมทั้งโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2563-2572)

พลเอก ประวิตร กล่าวขอบคุณคณะทำงานที่ได้ร่วมกันติดตาม ตรวจสอบวิเคราะห์ กลั่นกรองโครงการต่างๆ ทำให้มีความคืบหน้าในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในภาพรวม โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว พร้อมกำชับให้ สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งรัดการดำเนินงานให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้มีส่วนร่วมและเห็นประโยชน์ร่วมกันต่อไป


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย