ประกันสังคม เตรียมส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเกิน ติดต่อขอรับเงินคืนได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

04 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 363

        นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนกรณีที่ชำระเงินสมทบ โดยใช้วิธีประมวลผลระบบกรณีคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายรายและส่งเงินสมทบเกิน โดยในแต่ละปีมีจำนวนกว่า 1 แสนราย โดยทุกปีสำนักงานประกันสังคม จะส่งหนังสือแจ้งปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน พฤษภาคม 2563 งวดเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ผู้ประกันตนที่ได้รับหนังสือแจ้งคืนเงินส่วนที่เกินจำนวนจากสำนักงานประกันสังคม สามารถยื่นคำขอรับเงินคืนได้พร้อมกรอกข้อความ แนบรายละเอียด เงินสมทบส่วนที่เกินจำนวน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งคืนทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคม หรือส่งคืนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ 

        สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2956 2264 – 7 หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา  และโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว