พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562

02 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 484

        วันนี้ 1 ธันวาคม  2562 เวลา 15.58 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อทรงเปิดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ "เกษตรศาสตร์กำแพงแสนตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน" เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการเกษตรและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยไปสู่เกษตรกรและบุคคลที่สนใจ โดยเน้นการปรับเปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบดั้งเดิมสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เพิ่มการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ นิทรรศการของคณะประมง ซึ่งนำเสนอนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการฟื้นฟูทะเลไทยของชาวประมงพื้นบ้าน และงานวิจัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูม้า ทั้งการผลิตพ่อแม่พันธุ์ปูม้า, การเพาะและอนุบาลลูกปูม้าในบ่อดิน, การเพิ่มมูลค่า, ผลิตภัณฑ์ปูม้า และการพัฒนาอาหารเม็ดสำเร็จรูป นิทรรศการคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำเสนอ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า" ซึ่งปีนี้ได้ดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น และสร้างความรู้ความเข้าใจในโรงเรียน โดยการจัดอบรมไปแล้วใน 7 จังหวัด มีผู้เข้ารับการอบรม 1,215 คน รวมทั้งมีรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ รวม 3 คัน ออกให้บริการในพื้นที่ต่างๆ มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน 397 ตัว 

        นอกจากนี้ มีนิทรรศการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อไทยแลนด์ 4.0 นำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแก่สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน อาทิ เครื่องวัดความหวานมะม่วงอย่างรวดเร็ว, ชุดปลูกพืชไร้ดินด้วยพลังงานจากโซลาร์เซล, และแอปพลิเคชันเพื่อการบริการจัดการระบบสืบพันธุ์โคนม รวมทั้งนิทรรศการ "มหัศรรย์ พันธุกรรม" ของคณะเกษตร ที่จัดแสดงความหลากหลายของพันธุ์ผัก

        ในงานฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การสาธิตและฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ตลอดจนการประกวด การแข่งขันทักษะ การแข่งขันตอบปัญหา เกี่ยวกับการเกษตร สุขภาพและการกีฬาสำหรับนักเรียน และเชิญชวนผู้ไปเที่ยวชมงาน ร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ในแคมเปญ "เคยูใส่ใจ เคยูแคร์ หิ้วเป๋า ไม่เอาพลาสติก" งดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2562


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริพงษ์ อินทร์สีเมือง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว