สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

02 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 458

        วันนี้ 1 ธันวาคม  2562 เวลา 05.41 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยัง ลานพระบรมรูปสองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดงานโครงการวิ่งการกุศล HIV Run 2019 (ปีที่ 5) : Be Healthy ซึ่งศูนย์วิจัยโรคเอดส์ โรงพยาบาลจุฬาสงกรณ์ สภากาชาดไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ในการป้องกันเอชไอวี ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมีเชื้อเอชไอวี ที่ขาดแคลนและในโอกาสวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ตรงกับวันเอดส์โลก 

        ในการนี้ ทรงร่วมวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีบุคคลากรทางการแพทย์ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วม สำหรับการจัดงานวิ่งการกุศล HIV Run จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ในครั้งนี้ได้จัดการวิ่งพร้อมกันทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ระยะทางการวิ่ง 5 กิโลเมตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางการวิ่ง 4 และ 10 กิโลเมตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระยะทางการวิ่ง 6 กิโลเมตร 

        โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ประธานคณะกรรมการจัดงานวิ่งการกุศล

HIV Run 2019 (ปีที่ 5) : Be Healthy เฝ้า ถวายเหรียญที่ระลึกการจัดงานดังกล่าว

        สถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย ปี 2560 คาดว่ามีผู้มีเชื้อเอชไอวีที่มีชีวิตอยู่จำนวนกว่า 400,000 คน และในจำนวนนี้คาดว่าเป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี จำนวนกว่า 30,000 คน นอกจากนี้ยังประมาณการว่ามีผู้รับเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณปีละ 6,000 คน ข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันยืนยันว่าถ้าผู้มีเชื้อเอชไอวีที่ได้รับการรักษาด้วยการรับประทานยาต้านไวรัสเอชไอวี อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ยาสามารถคุมเชื้อเอชไอวีได้ จะไม่ป่วยเอดส์ มีสุขภาพที่แข็งแรง มีชีวิตยืนยาวเหมือนผู้ที่ไม่มีเชื้อเอชไอวี และไม่ส่งต่อเชื้อเอชไอวีให้ผู้อื่น


        เวลา 14.10 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออก ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ทรงเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562 ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด "Communities Make the Difference" หรือ "รวมพลังชุมชนยุติเอดส์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงรับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีที่ถูกต้องของสังคมต่อโรคเอดส์ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ติดเชื้อ ครอบครัว และผู้ที่ทำงานต้านโรคเอดส์ โดยเฉพาะองค์กรชุมชนที่มีบทบาทสำคัญและเป็นพลังในการขับเคลื่อนการยุติปัญหาเอดส์ เพื่อไปสู่เป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ของประเทศไทยภายในปี 2573

        ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2531 เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อของโรคเอดส์ และการเจ็บป่วยจากโรคเอดส์ สร้างเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ให้มากยิ่งขึ้นในสังคมทุกระดับ มีการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ และห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอดส์


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริพงษ์ อินทร์สีเมือง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว