ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

02 ธ.ค. 2562 | เข้าชม : 388

        วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.05 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังอาคารอาร์แบค อารีน่า มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน ปริญญาโท จำนวน 66 คน และปริญญาตรี จำนวน 1,908 คน  โอกาสนี้ พระราชทานรางวัลเกียรติยศ The RBAC Distinguished Professional Award ด้วย 

        จากนั้น พระราชทานพระโอวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ตามที่ทราบกันดีว่า ผลจากกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้วิถีชีวิตและวิถีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย บัณฑิตจึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันการแข่งขันของแรงงานค่อนข้างสูง เพราะการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานจากต่างชาติ ทำให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้นการมีทักษะพิเศษอื่นๆ ที่พร้อม และแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต และอย่าหยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้ที่จะช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะนำพาให้สังคม และประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไป"


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศิริพงษ์ อินทร์สีเมือง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว