ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส เพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ และขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

28 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 652

        วันนี้ (28 พ.ย.62) ที่ห้องธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญลอย เขียดนิล แรงงานจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส และอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม

         ก่อนเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแรงงานอิสระ ซึ่งมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์กระจูดนราธิวาส ผลิตภัณฑ์ตะกร้าเส้นพลาสติก เครื่องแกงตำมือสมุนไพร และน้ำพริกส้มแขก

         รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการทำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้นับเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือระหว่างเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงาน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

         ด้านนายบุญลอย เขียดนิล แรงงานงานจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 77 คน แต่งตั้งแล้ว จำนวน 74 คน รอการแต่งตั้ง 3 คน และบัณฑิตแรงงาน จำนวน 111 คน ซึ่งส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาสตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานและองค์ความรู้อื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ โดยกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อย่างครอบคลุม และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างกัน

         หลังพิธีเปิดการประชุมฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับฟังแนวทางการทำงานปัญหาอุปสรรค และบรรยายพิเศษเรื่อง "อสร. และบัณฑิตแรงงาน : พลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน" และให้แนวคิดในการทำงานว่า ในด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแรงงานสิ่งสำคัญ คือเรื่องอาหารไทยและบริการ ที่ไม่มีใครสามารถเลียนแบบได้ แต่ต้องนำเสนอเรื่องราวกระบวนการผลิตผ่านคลิปในสื่อโซเซียล จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ และในภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานของเครือข่ายด้านแรงงานแบบบูรณาการร่วมกัน#ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน #เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย #อาสาสมัครแรงงาน และบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาส #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทัดดาว ยิ้นลุ้ง

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส