คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังนโยบายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

19 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 747

คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังนโยบายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


        กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 เตรียมความพร้อมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมขับเคลื่อนโครงการ “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย” มุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในสังคมไทยอย่างยั่งยืน

        ที่ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดหนองคาย ร่วมรับฟังนโยบายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2562 เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแบบองค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ

        จากนั้นได้พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ซึ่งดำเนินการภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งเน้น 6 มาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ และมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 ช่วงคือ ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 2 มกราคม 2563 ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

        ศปถ.เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ โดยนำข้อมูลช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2562) มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้จังหวัดและอำเภอที่มีความเสี่ยงหามาตรการแนวทางการลดปัจจัยเสี่ยงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องกำหนดมาตรการพิเศษในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

        นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้อำเภอขับเคลื่อน ศปถ. อำเภอ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีความตระหนักและป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนหมู่บ้าน ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้มากที่สุด


#จังหวัดหนองคาย#ความปลอดภัยทางถนน  #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บุญถม มาตย์แสง

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.หนองคาย