สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

18 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 645

        วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.13 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเพื่อแสดงกตเวทิตาคุณต่อครูดนตรีทั้งหลาย และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูดนตรีที่ล่วงลับไปแล้ว มีอาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย เป็นผู้ทำพิธีไหว้ครู

        โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนนิสิตชมรมดนตรีไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้ ในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

        ในการนี้ ทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีชมรมดนตรีไทย ในเพลงโหมโรงมหาจุฬาลงกรณ์ และวงพี่เก่า ในเพลงอาหนู เถา ซึ่งเป็นบทร้องพระราชนิพนธ์

        ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2562 มีนิสิตเป็นสมาชิกใหม่ของชมรม จำนวน 86 คน รวมมีสมาชิกชมรม 165 คน ในรอบปีที่ผ่านมา ชมรมได้จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น นำคณะกรรมการชมรมเยี่ยมครูเบญจรงค์ ธนโกเศศ ศิลปินและอาจารย์อาวุโสของชมรม ปัจจุบันมีอายุ 102 ปี บรรเลงดนตรีร่วมกับการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และโครงการดนตรีบำบัด บรรเลงดนตรีไทยให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

        โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกชมรมดนตรีไทย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว