มท.2 เปิดงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 8 "สตูลเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน"

17 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 569

          วันนี้ (17 พ.ย. 62) ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขาฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ ส.ส. สตูล เขต 2 นายพิบูลย์ รัชกิจประการ ส.ส. สตูล เขต 1 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ ร่วมรับข้อเสนอจากเวทีสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 โดยมีประชาชนเข้าร่วม จำนวนกว่า 500 คน

          ทั้งนี้ จากการรวมตัวกันขององค์กรภาคประชาชนและองค์กรชุมชน ที่รวมตัวกันเรียกว่า "กลุ่มรักจังสตูล" ร่วมกันทำงานขับเคลื่อนทางสังคมในทุกมิติในจังหวัดสตูล ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันตั้งแต่ ปี 2554 เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่กลางขับเคลื่อนโยบายสาธารณะในระดับจังหวัด อีกทั้ง ยังเป็นการสอดรับกับวิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (ปี 2561-2564) ที่กำหนดไว้ว่า "สตูลเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน"

          สำหรับการจัดเวทีสมัชชาฯในครั้งนี้ ผู้แทนคณะทำงานสมัชชาคนสตูล ครั้งที 8 ได้เสนอไว้คือ จังหวัดสตูลควรเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ ทั้งการท่องเที่ยวกระแสหลัก และการท่องเที่ยวโดยชุมชน เชื่อมโยงกับผู้ประกอบ ผู้ผลิตที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างแผนแม่บทของคนทั้งจังหวัด ในอันที่จะนำไปจัดทำแผนในระดับพื้นที่ของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และภาคประชาชนทั่วไป โดยให้ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีที่หลากหลาย , การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกสตูล โดยควรเพิ่มความหลากหลายของภาคีการพัฒนาภายในจังหวัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มค่าตัวชี้วัดของยูเน้สโก้ต่อการประเมินผลของอุทยานธรณีโลกสตูลในอนาคต

          รวมถึงการสร้างแลนด์มาร์ค หรือพื้นที่จุดเด่นในนแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่สาธารณะ หรือเส้นทางคมนาคมสายหลักของทุกอำเภอให้เป็นสัญลักษณ์ที่สอดรับกับความเป็นเมืองอุทยานธรณีโลก ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดสตูล , การพัฒนาโครงข่ายโลจิสติกส์ทั้งระบบ โดยออกแบบการคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ที่ต้องเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง และเพื่อเสริมศักยภาพของจังหวัดให้คนทั่วไปเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น และให้จังหวัดสตูล นำส่งข้อเสนอของสมัชชาคนสตูลในครั้งนี้ให้หน่วยงานราชการ และท้องถิ่นได้นำไปบรรจุในแผนการพัฒนาในหน่วยงานของตน หรือนำสู่การปฏิบัติ ต่อยอดขยายผลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยังยืนของจังหวัดต่อไป

          สุดท้าย คือ ให้จังหวัดสตูลได้จัดทำงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้มีการจัดเวทีสมัชชาคนสตูลเป็นประจำทุกปี อันเป็นการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยสมาชิกเครือข่ายสมัชชาคนสตูล ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอทั้งหมดประจำปีนี้ไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดรูปธรรมในโอกาสต่อไป เพราะเชื่อว่าการพัฒนาจังหวัดสตูลจะสำเร็จได้ด้วยดีนั้น จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งต้องเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงเท่านั้น

#มท.2 #งานสมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 8 #สตูลเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศอุทยานธรณีโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ สันติสุขยั่งยืน ประตูสู่อาเซียน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : มนัสวิน ดำหนู

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล