รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เชิงรุก

18 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 531

        นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 ว่า ปัญหาการค้ามนุษย์มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น มีการเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์และปรับแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที โดยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกศวรรณ ธนวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : เกศวรรณ ธนวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว