สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 205

            สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.) ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสน่าน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน 


            นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดการประชุมสัมมนา ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ที่สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยให้การดำเนินงานส่งเสริม ช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล ที่อยู่ใกล้ชิด ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามนโยบายของรัฐบาล 


            ในปัจจุบันมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนมาก ทั้งมาตรการเยียวยาเกษตรกร การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ รวมไปถึงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก.ที่เจ้าหน้าที่เกษตรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ในวันนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้การดำเนินงานส่งเสริม ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปด้วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนในส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตร ที่มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร เพื่อเป็นศูนย์กลาง ในการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่าง ตรงความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ได้ดีมากยิ่งขึ้น ต่อไป 
เครดิต : สมาน สุทำแปง/ภาพ/ข่าว

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน