ผู้ว่าฯ ตรัง มอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 104

          วันนี้ (15 พ.ย. 62) นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 113 ทุน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

          สำหรับความเป็นมาของทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจน ปีการศึกษานี้ทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน โดยจะทรงเสด็จประทานทุนให้เด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยพระองค์เอง

          และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มฯ ได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้น ๆ โดยจังหวัดตรัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิศติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 113 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

          ทั้งนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่งที่ทรงเห็นความจำเป็น และความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างปกติสุข การพัฒนาศักยภาพคนพิการแต่ละครั้ง มีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่า จึงทำให้ผู้ปกครองมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ได้รับประทานทุนการศึกษา เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง


#จังหวัดตรัง #ทุนสนับสนุนการศึกษา #มูลนิธิคุณพุ่ม #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง