กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group เพื่อให้ข้อมูลเรื่องประเพณีสงกรานต์ ที่ จ.ขอนแก่น

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 467

            ที่โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "สงกรานต์" เพื่อเสนอขึ้นบัญชีต่อยูเนสโก ในรายการตัวแทนของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ (The Representative List of the Intangible Cutural Heritage of Humanity) เพื่อให้การจัดเตรียมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม "สงกรานต์" บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญา ผู้มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ นักวิชาการและบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากองค์กรหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อมูล

            นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า หลังจากที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 และได้สมัครเป็นสมาชิกกับยูเนสโกเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ก่อนหน้านี้ได้มีการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมในระดับชาติมาแล้ว 3 ร้อยกว่ารายการ รายการที่ขึ้นทะเบียน มี 6 ประเภท เช่น การแสดงวรรณกรรมพื้นบ้าน ช่างฝีมือ ประเพณีต่างๆ ซึ่งสงกรานต์ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนระดับชาติไว้แล้ว หลังจากที่ขึ้นทะเบียนระดับชาติแล้ว ก็จะมีการคัดเลือกเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโก โดยเสนอได้ปีละ 1 เรื่อง ส่งล่วงหน้า 2 ปี ปีที่แล้วส่งเรื่องโขน และยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนให้โขน เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และปีนี้พิจารณาส่งเรื่องนวดไทย และโนราห์ และที่เตรียมไว้อีก 2 เรื่องคือ ต้มยำกุ้ง กับสงกรานต์ ที่คัดเลือกไปเพราะเห็นว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง อย่างประเพณีสงกรานต์นี้ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย ต่างชาติรู้จักกันดี ปัจจุบันอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้าง แต่ถ้าขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกแล้ว เราจะต้องมีมาตรการในการส่งเสริมรักษาให้เนื้อหาสาระของสงกรานต์ คงอยู่คู่ไทยต่อไปและสืบทอดไปยังลูกหลาน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือชุมชนต้องช่วยกัน ต่อยอดรักษา เช่นจังหวัดขอนแก่น มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวจำนวนมาก โดยเนื้อหาสาระของสงกรานต์สอดคล้องกับที่ทางยูเนสโกได้วางแนวทางไว้ และเรายังสามารถส่งเป็นวัฒนธรรมร่วมได้ เนื่องจากมีประเทศอื่นที่มีเทศกาลสงกรานต์ เช่น เมียนมา ลาว กัมพูชา และจีน เป็นต้น และเนื่องจากประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีของคนไทยทั่วประเภท โดยในแต่ละภาคแตกต่างกันออกไป จำเป็นต้องทำโฟกัสกรุ๊ปทุกภูมิภาค#กรมส่งเสริมวัฒนธรรม #กระทรวงวัฒนธรรม #ประเพณีสงกรานต์ #จังหวัดขอนแก่น #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชยชนก จันทวงษ์

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น