จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญชวนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 513

         นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการตามแนวทางป้องปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดงานรณรงค์ต่อต้านการทุจริตสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 

        ในการนี้เพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรมให้กลับคืนมา จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 1 – 2 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
#จังหวัดสุราษฎร์ธานี #Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต #

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี