จ.นครพนม เสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะนักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบภาคบังคับ

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 151

จังหวัดนครพนม เสริมศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาทักษะนักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบภาคบังคับ 

            วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม และหอการค้าจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพให้บุคคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนมีความสามารถเหมาะสมกับการประกอบอาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกัน และสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยร่วมกัน ซึ่งจากข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับพบว่าในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนและมีความจำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนมาก โดยในปีการศึกษา 2561 ทั่วประเทศมีจำนวนมากถึง 147,644 คน 

            ดังนั้น เพื่อสร้างให้นักเรียนของจังหวัดนครพนมที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสม จังหวัดนครพนมจึงได้มีการบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ จัดการประชุมชี้แจงดังกล่าวขึ้น ซึ่งผู้ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้ทราบถึงความเป็นมาโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ข้อมูลตลาดแรงงานและอาชีพ การวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ ข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานเพื่อรองรับเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนครพนม ขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย วิธีการกรอกแบบสอบถามและแบบสำรวจสรุปผล การให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์กองทุนคุ้มครองเด็กเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพหรือเงินสงเคราะห์แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของลูกจ้างเมื่อเข้าทำงานและกฎหมายแรงงานที่ควรรู้ #จังหวัดนครพนม #โครงการเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทินกร เพชรดี

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม