สระแก้วประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรการนำเข้าผลผลิตมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในพื้นที่

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 117

        วันนี้ (15 พ.ย.62) ที่ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 2 ศาลากลาจังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ไขการนำเข้าผลผลิตหัวมันสำปะหลังสดจากประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในพื้นที่ เพื่อเป็นการบริจัดการตลาดมันสำปะหลังในจังหวัดสระแก้ว ให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่รัฐบาลได้ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน จังหวัดสระแก้วจึงประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดขึ้น

        โดยอำเภอตาพระยา มีช่องทางผ่านแดน คือจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านบึงตะกวน อำเภอทมอพวก จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการนำสินค้าทางการเกษตร ได้แก่ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่อำเภอตาพระยามีการปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมาก หากการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านมีจำนวนมาก อาจจะส่งผลกระทบต่อราคามันสำปะหลังในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดสระแก้วจึงประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่องดการนำเข้าหัวมันสำปะหลังสด ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 เมษายน 2563
#สระแก้ว #แก้ไขปัญหาเกษตรกร #การนำเข้าผลผลิตมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประจัก  สารการ

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว