รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เชิงรุก

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 380

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ย้ำเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เชิงรุก


นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวระหว่างเป็นประธานมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 ว่า ปัญหาการค้ามนุษย์มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์และปรับแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ต้องปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด 

สำหรับนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2563 นั้น เจ้าหน้าทั้งระดับท้องถิ่น จนถึงระดับจังหวัด ร่วมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องปฎิบัติปราบปรามคดีค้ามนุษย์เชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน ด้านการคุ้มครอง โดยพัฒนาสังตมและคววามมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้องมีการรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัด จำเป็นต้องทราบและเข้าใจปัญหา อธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในจังหวัดได้

รัฐมตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวย้ำว่า หวังให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา ให้เท่าทันกับสถานการณ์และรูปแบบการค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในการปฏิบัติงาน เพราะทุกคนเป็นกลไกที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อุไรวรรณ กลิ่นหอม

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย