สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขับเคลื่อน 5 จังหวัดลุ่มน้ำชีตอนบน ระดมทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางลดใช้ถุงพลาสติก

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 362

            สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ประชุมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 5 จังหวัดลุ่มน้ำชีตอนบน ประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม หนองบัวลำภู ในการกำหนดทิศทางร่วมกัน ขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้โครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ในระดับจังหวัด และการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Everyday Say No to plastic bags ตลอดจนแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลการลดใช้ถุงพลาสติก รวมถึงการประเมินการรับรู้ข่าวสารและพฤติกรรมในการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 

            ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 - 2573 เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะพลาสติกของประเทศ กำหนดไว้ 2 เป้าหมายคือ 1) ลดเลิกใช้พลาสติกและใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 2) การนำขยะพลาสติกเอาไม้กลับมาใช้ประโยชน์ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 

            สำหรับในปี 2563 รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกภายใต้โครงการทำดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกต่อเนื่อง และมีการเปิดตัวโครงการ save the day Say No to plastic bags ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 43 แห่งทั่วประเทศจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งให้กับลูกค้า#สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 #ลุ่มน้ำชีตอนบน #ลดใช้ถุงพลาสติก #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เพชรรัตน์ วังระหา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.ขอนแก่น