พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงนำเจ้าหน้าที่และกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) เป็นการส่วนพระองค์

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 662

        วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ (องค์การมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทรงนำเจ้าหน้าที่และกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาโครงการเกษตรอทิตยาทรในพระดำริ จังหวัดสุรินทร์

        ในการนี้ ทอดพระเนตรภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา" มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องพระราชดำริ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มาจนถึงปัจจุบัน

        จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ อาทิ หลักการทรงงาน 23 ข้อ เช่น การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระเบิดจากข้างใน แก้ปัญหาจุดเล็ก ทำตามลำดับขั้นตอน ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด ทำงานอย่างมีความสุข และรู้ รัก สามัคคี นิทรรศการสืบสานพระราชปณิธาน จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมชนกนาถ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด และนิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

        ต่อจากนั้น ประทับรถรางที่นั่งไปยัง "โครงการอุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน" ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการพัฒนาพื้นที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงในเมือง ฐานการเรียนรู้ 1 ไร่พอเพียง และฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ (แปลงนาสุริยะ) ซึ่งเป็นการจัดการแปลงขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ปัจจุบันมีความก้าวหน้าร้อยละ 30 เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สมบูรณ์แบบ เป็น WISDOM FARM ที่จะช่วยให้การเผยแพร่องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ไปสู่สาธารณชนในวงกว้างมากขึ้น

        อนึ่ง ในช่วงเช้า โปรดให้เจ้าหน้าที่และกลุ่มสมาชิกโครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ ไปศึกษาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ส่วนต่างๆ ก่อน อาทิ พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม เพื่อเรียนรู้และสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ซึ่งจัดแสดงเมล็ดพันธุ์พืชนานาชนิดที่สะท้อนความหลากหลายของพันธุกรรมพืช อันเป็นมรดกที่มีคุณค่าและให้ประโยชน์มากมายในรูปแบบเทคโนโลยี แสง สี เสียง เพื่อให้เรียนรู้พืชพื้นถิ่นจากสวนป่าต้นแบบ ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ เวลา 9 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว