ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

15 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 878

        วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.35 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

        ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ โดยการประชุมฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ในปี 2562 และเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ปี 2563 ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง

        โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ปี 2562 และแผนการดำเนินงาน ปี 2563 โดยในปี 2562 กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานและสนับสนุนโครงการฯในด้านต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าและประสบผล เช่น การรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีการเผยแพร่กิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ปลุกกระแสให้ประชาชนและสมาชิกได้ตระหนักรู้ และต่อต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนผ่านสื่อโทรทัศน์ ในรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ และรายการคนเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ การจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน ไอดอล ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ให้เป็นต้นแบบแก่สมาชิกทั่วประเทศ ได้ดำเนินการมาแล้ว 9 รุ่น การจัดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่ง ดำเนินการไปแล้ว 22 รุ่น สมาชิกมีพัฒนาการหลายด้านมาก โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมีทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนการทำงานเป็นทีมและนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้

        ปัจจุบัน มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันและสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นทั่วประเทศ รวมกว่า 29 ล้านคน มีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ จำนวน 71,501 แห่ง มีผู้เข้ารับการบำบัดระบบสมัครใจในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81 ไม่กลับไปเสพซ้ำภายใน 1 ปี และมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน 9,850 แห่ง เพิ่มขึ้น 153 แห่ง และในปี 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทรงห่วงใยสมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ โดยได้พระราชทานสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามึที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และพระราชทานทุนการศึกษาแก่สมาชิกฯ

        ในการนี้ พระราชทานแนวทางและแผนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2563


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว