กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกทดสอบกลิ่น เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 189

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกทดสอบกลิ่น เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

            กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะจัดให้มีการทดสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่นของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ.2548 เข้าร่วมทดสอบคัดเลือก ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 -15.00 น.

            คุณสมบัติผู้สมัคร อายุระหว่าง 18-60 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ หรือระบบทางเดินหายใจ เป็นผู้ประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่น สามารถตรวจกลิ่นแยกแยะกลิ่นและจดจำกลิ่นได้ เป็นผู้ไม่ตื่นเต้น ตื่นตระหนก หรือตกใจง่าย ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่ หรือเกี่ยวข้องกับสารเสพติด เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ และไม่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใน หรือใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบกิจการที่อาจทำให้เกิดความคุ้นเคยกับกลิ่น หรืออาจทำให้เกิดผลกระทบต่อประสาทสัมผัสรับรู้กลิ่น

            ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวธัญธิตา มนัส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0- 4324-6726-7 หรือ 092-9149982 #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #การทดสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบกลิ่น #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อมร น้อยเสนา

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น(F.M.T.V)