จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาบทบาท สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มสตรี

14 พ.ย. 2562 | เข้าชม : 141

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาบทบาท สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มสตรี

          วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลาง นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          โดยที่ประชุมได้มีการสรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียน เงินอุดหนุน และงบบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 16,738,470 บาท เบิกจ่ายแล้ว 7,880,004 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.07 คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย 8,858,466 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.93 ทั้งนี้ มีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทงบอุดหนุน จำนวน 20 โครงการ และประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 20 โครงการ

          โอกาสนี้ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การดูแลสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ต้องดำเนินการโดยยึดตามหลักกฎหมายให้ถูกต้อง ข้อมูลต้องครบถ้วน ทั้งข้อมูลของสมาชิก และงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มสมาชิก อย่างไรก็ตาม อยากให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของจังหวัดภูเก็ตให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสตรีในสังคมที่ยังขาดโอกาส ให้เข้ามาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้สตรีดังกล่าวได้รับโอกาสด้านอาชีพ และพัฒนาสตรีให้มีทุนในการประกอบอาชีพที่สุจริต พึ่งพาตนเองได้ ให้สตรีมีความเข้มแข็งโดยการนำของสตรี นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชนจนถึงระดับประเทศ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

          ทั้งนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนแห่งลมหายใจของสตรี เพราะเป็นกองทุนที่สตรีจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของสตรีได้ง่าย โดยเฉพาะสตรีที่ขาดโอกาส ให้พึ่งพาตนเอง สามารถมีอาชีพ สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนของตนเองให้ดีขึ้น และพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสตรีตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด มีการบริหารจัดการที่ดี ทันสมัย และได้รับประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี#จังหวัดภูเก็ต #คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด #พัฒนาบทบาท สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มสตรี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดัชนี สัจจะบุญทวี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต